Risikoadvarsel

Handel med produkter og ydelser, som Saxo Bank A/S og Saxo Privatbank A/S (herefter Saxo Bank Group) tilbyder, kan resultere i tab såvel som fortjeneste, også selvom handlen sker i overensstemmelse med en anbefaling. Især handel med lånefinansierede/gearede produkter såsom, men ikke begrænset til, valuta, derivater og råvarer kan være yderst spekulativ, hvorfor tab og fortjeneste kan variere voldsomt og hurtigt.

Spekulationshandel er ikke velegnet til alle investorer

Enhver omtale i en publikation af de risici, der er forbundet med et bestemt produkt eller en bestemt ydelse, hverken bør eller skal opfattes som en samlet oplysning eller en komplet beskrivelse af alle de risici, der er forbundet med et sådan produkt eller en sådan ydelse. Saxo Bank Group skal på det kraftigste opfordre alle, der overvejer at handle med Saxo Bank Groups produkter og ydelser, til at benytte og hele tiden rådføre sig med egnede finansielle rådgivere forud for gennemførelse af investeringer eller transaktioner.

Ingen anbefalinger

Saxo Bank Group tager ikke i nogen af Saxo Bank Groups publikationer hensyn til bestemte modtageres investeringsformål, specielle investeringsmål, finansielle situation samt specifikke behov og krav. Derfor er alle publikationer fra Saxo Bank Group, medmindre andet er specifikt angivet, kun tilsigtet informations- og/eller markedsføringsformål, og de skal ikke opfattes som:
  • forretnings-, finansiel-, investerings-, kurssikrings-, juridisk-, lovgivnings-, skatte- eller regnskabsrådgivning,
  • en anbefaling eller handelsidé, eller
  • enhver anden form for opfordring til at handle, investere eller sælge på en bestemt måde.
(herefter benævnt "anbefalinger").
 
Saxo Bank Group er ikke ansvarlig for tab hidrørende fra en investering, der er foretaget på baggrund af en formodet anbefaling.

Uanset hvad der måtte fremgå skal ingen publikation (inklusive mulige anbefalinger) tolkes som en garanti (hverken direkte eller indirekte) for, at modtageren vil profitere af handel i overensstemmelse med en handelsstrategi angivet i en publikation, eller at modtageren ikke vil lide tab ved handel i overensstemmelse med en handelsstrategi angivet i en publikation. Saxo Bank Group er kun ansvarlig (i overensstemmelse med afsnittet "Begrænset ansvar" nedenfor), hvis en mulig anbefaling ikke lever op til en god og professionel standard for sådanne anbefalinger.

Ingen garanti

Saxo Bank Group gør sig alle rimelige bestræbelser på at indhente information fra pålidelige kilder, men alle publikationer udgives "som beset" uden nogen form for garanti (hverken direkte eller indirekte), og Saxo Bank Group frasiger sig ansvaret for enhver publikation, som ikke er komplet, præcis, egnet eller relevant for modtageren. Specifikt frasiger Saxo Bank Group sig ansvaret over for enhver abonnent, kunde, partner, leverandør, modpart og anden modtager for:
  • nøjagtigheden af enhver leveret markedskurs,
  • enhver forsinkelse, unøjagtighed, fejl, afbrydelse eller udeladelse i leveringen af markedskurser, og
  • ethvert ophør af tidligere leverede markedskurser.
Saxo Bank Groups publikationer bliver ikke opdateret efter deres udgivelse og kan derfor blive unøjagtige og muligvis misvisende efter et stykke tid, hvilket kan variere fra sekunder og minutter til dage, uger og måneder afhængig af informationen. Saxo Bank Group giver ingen garanti og påtager sig intet ansvar over for nogen modtager for, at publikationer ikke er forældede.
 
Såfremt en publikation forældes, er Saxo Bank Group på ingen måde forpligtet til at:
  • opdatere publikationen,
  • informere modtagerne af publikationen, eller
  • foretage nogen anden handling.
Enhver publikation kan være personlig for ophavsmanden og afspejler ikke nødvendigvis Saxo Bank Groups holdninger. Saxo Bank Group forbeholder sig retten til efter eget skøn at tilbagetrække eller ændre enhver given publikation eller information uden varsel (forudgående eller efterfølgende).

Risici i forbindelse med internethandel

Der er risici forbundet med at benytte internetbaserede handelseksekveringssystemer, herunder, men ikke begrænset til, nedbrud i forbindelse med hardware, software og internet. Eftersom Saxo Bank Group ikke kontrollerer signalstyrke, modtagelse eller videresendelse via internettet, konfiguration af kunders udstyr eller forbindelsens driftsikkerhed, ifalder vi ikke ansvar for kommunikationsfejl, forvridninger eller forsinkelser, når der handles via internettet. Saxo Bank Group benytter backup-systemer og beredskabsplaner for at minimere risikoen for systemfejl, og desuden er der mulighed for telefonisk handel.

Brug af hjemmesiden

Enhver brug af Saxo Bank Groups hjemmesider er underlagt Copyright-bestemmelserne og Saxo Bank Groups Vilkår og betingelser for brug. Begge sæt betingelser skal anses som udgørende en integreret del af denne ansvarsfraskrivelse.

Saxo Bank Group er ikke ansvarlig for noget krav eller noget tab, som opstår på baggrund af en fysisk eller juridisk persons adgang til, eller manglende adgang til, enhver af Saxo Bank Groups hjemmesider. Denne afgrænsning inkluderer, men er ikke begrænset til, enhver beskadigelse af computerudstyr og computersystemer forårsaget af virus, malware eller enhver anden skadelig computerprogrammering.
 
Brug af en af Saxo Bank Groups hjemmesider eller modtagelse af en af Saxo Banks Groups publikationer udgør ikke et kundeforhold, og Saxo Bank Group har ingen pligt og påtager sig ikke nogen forpligtelse eller noget ansvar over for nogen fysisk eller juridisk person som et resultat deraf.

Ansvarsfraskrivelse

I tillæg til oplysningerne i denne risikoadvarsel henvises til Saxo Bank Groups ansvarsfraskrivelse.

Oplysninger om karakteristika og risici ved visse komplekse produkter

Nedenfor følger en overordnet beskrivelse af karakteristika og risici ved visse komplekse produkter samt karakteristika for markederne for disse. De kan læse mere bagerst i Almindelige Forretningsbetingelser for Saxo Bank A/S og på www.saxobank.dk under afsnittet "Uddannelse".

Handel med finansielle produkter indebærer altid en risiko. Generelt bør De derfor kun handle finansielle produkter, såfremt De forstår produkterne og de risici, de indebærer.

Valutahandel (FOREX)
Ved valutahandel spekuleres i prisudviklingen af én valuta i forhold til en anden valuta, hvor den ene sælges og den anden købes. For eksempel kan britiske pund (GBP) sælges over for amerikanske dollars (USD), hvis man forventer, at USD vil stige over for GBP.

Valuta handles som et marginprodukt. Dette indebærer, at De kan investere for mere, end De har til rådighed på Deres konto og derved låner til den større investering af Saxo Bank. Valuta kan handles som valutaspot, valutaforwards eller valutaoptioner. Valutaspot indebærer handel af én valuta mod en anden her og nu. Valutaforwards og valutaoptioner indebærer, at handel afvikles på et fremtidigt aftalt tidspunkt
til bestemte priser aftalt på handelstidspunktet. Valutaforwards indebærer en forpligtelse til at gennemføre handlen til den aftalte pris på udløbsdatoen. Valutaoptioner giver mulighed for at indgå en handel i valutaspottets underliggende valutakryds på udløbsdatoen, hvis kursen på dette tidspunkt er mere fordelagtig i forhold til den gældende markedskurs. Solgte optioner giver omvendt en forpligtelse til at indgå en handel med køber (Saxo Bank) på udløbsdatoen, hvis køber ønsker det. Købte optioner giver dermed begrænset risiko i form af
den præmie, der betales ved kontraktens indgåelse, mens solgte optioner giver ubegrænset risiko i form af en kursændring i valutaspottets underlæggende valutakryds.

Valutamarkedet er verdens største finansmarked med handler døgnet rundt alle hverdage. Det er bl.a. karakteriseret ved en relativt lilleprofitmargin sammenlignet med øvrige produkter. Stor profit forudsætter derfor stor handelsvolumen. Dette opnås f.eks. ved at handle på marginer som beskrevet ovenfor. Ved valutahandel vil en gevinst hos én aktør på markedet altid modsvares af et tab hos en anden aktør, når der ses bort fra omkostninger i form af kommission og difference mellem købs- og salgskurser. Valutahandel gennemføres altid med Saxo Bank som modpart. Dette indebærer, at en position, der åbnes hos Saxo Bank, kun kan lukkes hos Saxo Bank. Generelt kan der
være større risiko forbundet med OTC (over-the-counter) transaktioner end med f.eks. handler med værdipapirer såsom aktier, da man i en OTC-transaktion ikke har en central modpart, og da begge parter påtager sig en vis kreditrisiko samt risiko for modpartens misligholdelse. Saxo Bank stiller priser baseret på de priser, som Saxo Bank kan opnå i markedet. Det betyder dog ikke nødvendigvis, at Deres gevinst eller tab modsvares af tab eller gevinst til Saxo Bank, da Saxo Bank i høj grad søger at afdække risici med andre modparter.

Da valuta handles på margin, og De dermed har mulighed for at indgå en større position end Deres midler hos Saxo Bank ellers tillader, kan en relativt lille negativ eller positiv markedsbevægelse få uforholdsmæssig stor indvirkning på Deres investering. Dette kan være både en fordel og en ulempe. Dermed er der potentielt også mulighed for at opnå en relativt stor gevinst selv med et relativt lille indestående,
men der er også en risiko for et væsentligt tab, hvis handlen ikke falder heldigt ud. Hvis Deres samlede eksponering ved marginhandler er større end den stillede margin, risikerer De at tabe mere end den stillede margin.

CFD'er
CFD’er – eller Contract for Difference – er spekulation i værdiudvikling. Produktet giver Dem mulighed for at spekulere i, hvorvidt værdien af et aktiv, f.eks. en valuta, et ædelmetal, et indeks eller en aktie, vil stige eller falde i fremtiden. Det bemærkes dog for god ordens skyld, at der ikke sker fysisk levering af det underliggende aktiv. Hvis Deres spekulationer viser sig at være rigtige, tjener De værdiforskellen (minus
omkostninger), men De skal omvendt betale værdiforskellen (plus omkostninger), hvis Deres spekulationer viser sig at være forkerte. Da CFD’er er bundet op på et underliggende aktiv, afhænger værdien af CFD’en af det pågældende underliggende aktiv. CFD’er handles altid som marginhandler (se herom ovenfor under valutahandler). CFD’er handles med Saxo Bank som modpart, hvilket indebærer, at en position, der åbnes hos Saxo Bank, kun kan lukkes hos Saxo Bank. Generelt kan der være større risiko forbundet med OTC-transaktioner end med f.eks. børshandlede produkter såsom aktier, da man i en OTC-transaktion ikke har en central modpart, og da begge parter påtager sig en vis kreditrisiko samt risiko for modpartens misligholdelse. Prisudviklingen følger dog altid det underliggende produkt, som i de fleste tilfælde handles på et reguleret marked. For CFD’er på enkelte aktier følger kurs og likviditet kursen og likviditeten for den pågældende aktie på det marked, hvor aktien er optaget til handel, hvorimod for eksempel indeksbaserede CFD’er er et produkt, som Saxo Bank prisfastsætter OTC ud fra pris og likviditet fra både de underliggende aktier, futures-markedet, anslået fremtidigt udbytte, renteeffekter osv.

Da CFD’er handles på margin, og De dermed har mulighed for at indgå en større position end Deres midler hos Saxo Bank ellers tillader, kan en relativt lille negativ eller positiv bevægelse i det instrument, som CFD’en er baseret på, få stor indvirkning på Deres investering over en relativt kort periode. CFD’er indebærer derfor en relativ høj grad af risiko. Dermed er der potentielt også mulighed for at opnå en relativt stor gevinst selv med et relativt lille indestående. Hvis Deres samlede eksponering under marginhandler overstiger Deres indestående,
risikerer De at miste mere end Deres indestående.

Futures
Futures indebærer spekulation i, hvorvidt prisen på et bestemt underliggende aktiv vil stige eller falde i fremtiden. En future indeholder en standardiseret forpligtelse til enten at købe eller sælge dette underliggende aktiv til en bestemt pris på et bestemt tidspunkt i fremtiden. Aktivet kan f.eks. være råvarer, landbrugsvarer eller finansielle produkter. Afhængig af den pågældende future, skal aktivet enten afregnes som prisdifferencen, eller leveres fysisk på udløbsdatoen. Det bemærkes dog for god ordens skyld, at der ikke sker fysisk levering af det underliggende aktiv. Futures handles altid som marginhandler (se herom ovenfor under valutahandler). Futures-handel foregår altid i et reguleret marked, enten ved direkte handel i børsernes handelssystemer eller ved indrapportering af handler.

Da futures handles på margin, og De dermed har mulighed for at indgå en større position end Deres midler hos Saxo Bank ellers tillader, kan en relativt lille negativ eller positiv markedsbevægelse få stor påvirkning på Deres investering. Handel med futures indebærer derfor en relativ høj grad af risiko. Dermed er der potentielt også mulighed for at opnå en relativt stor gevinst med et relativt lille indestående, men
også en risiko for et væsentligt tab, hvis handlen ikke falder heldigt ud. Hvis Deres samlede eksponering under marginhandler overstiger Deres indestående, risikerer De at miste mere end Deres indestående.

Kontraktoptioner
Optionshandel er yderst spekulativ og er pga. de dermed forbundne risici ikke egnet for alle investorer. Købere og sælgere af kontraktoptioner bør sætte sig ind i den type optioner (dvs. put eller call, købt eller solgt), de ønsker at handle, og de risici, der er forbundet hermed.
Kontraktoptioner handles med Saxo Bank som modparten i handlen, hvilket indebærer, at en position, der åbnes hos Saxo Bank, kun kan lukkes hos Saxo Bank.

En kontraktoption giver Dem ret eller pligt til enten at købe eller sælge en bestemt mængde eller værdi af det pågældende underliggende aktiv til en bestemt kurs, idet optionen enten udnyttes før eller på den angivne udløbsdato. En kontraktoption, der giver Dem ret til at
købe eller pligt til at sælge, kaldes en call-option, mens en kontraktoption, der giver Dem ret til at sælge eller pligt til at købe, kaldes en put-option.

En kontraktoption, der er ”in the money” på udløbstidspunktet, vil altid blive udnyttet.

Handel med kontraktoptioner er forbundet med høj risiko. Kontraktoptioner, der giver Dem ret til enten at sælge eller købe et underliggende aktiv (købte kontraktoptioner), kan være værdiløse på udløbstidspunktet, og Deres oprindelige investering (dvs. præmie og transaktionsomkostninger)
vil være tabt. Kontraktoptioner, der giver Dem pligt til enten at sælge eller købe et underliggende aktiv (solgte kontraktoptioner), kan give betydelige (potentielt ubegrænsede) tab. For at sikre, at De er i stand til at dække eventuelle tab på solgte kontraktoptioner, kræver Saxo Bank margin. De potentielle tab kan ikke desto mindre overstige den stillede margin, og De vil hæfte for disse tab.

Hvis Deres samlede eksponering ved marginhandler er større end den stillede margin, risikerer De at tabe mere end den stillede margin. Hvis en kontraktoptions underliggende aktiv er et marginhandlet produkt (dvs. et derivat), og hvis kontraktoptionen udnyttes af køber, vil køber (ved call-optioner) eller sælger (ved put-optioner) af kontraktoptionen erhverve en position i det underliggende marginhandlede produkt med de tilknyttede risici og hæftelser for at sikre en margin.

Før De handler kontraktoptioner, bør De nøje læse vejledningen om kontraktoptioner, som De kan finde på www.saxobank.dk